Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/pm-i

 • 3200 - 2600 π.Χ 
 • ΠΜ I 
 • Αρχές Πρωτομινωικής περιόδου 
 • ΠΜ Ι 
 • EM I 
 • Η πρώτη από τις τρεις συνολικά υποπεριόδους στις οποίες και διακρίνεται η Πρωτομιινωική περίοδος.  
 • The first one of the three total subperiods in which the Early Minoan period is distinguished.  
 • - Κατοίκηση πολλών νέων θέσεων σε όλη την έκταση του νησιού - Κοινωνία διαρθρωμένη σε αυτοτελείς κοινότητες στηριζόμενες στην ισότητα (ωστόσο υπήρχαν και κάποιες ατομικές ή ομαδικές διαφοροποιήσεις ως προς το επίπεδο διαβίωσης) - Παραγωγή βασισμένη στην γεωργία και κτηνοτροφία - Ανάπτυξη του εμπορίου - που ήταν ανταλλακτικό εξαγωγικό (αγγεία, λάδι, κρασί, ξυλεία), αλλά και εισαγωγικό - Δημιουργία τοπικών παραδόσεων στις τέχνες, σαν τη λιθοτεχνία, την μεταλλοτεχνία αλλά και την κεραμική, στην οποία και αναπτύχθηκαν νέοι ρυθμοί - όπως αυτοί διακρίθηκαν από τα διασωθέντα λεπτότεχνα αγγεία. Συγκεκριμένα κατ' εκείνη την περίοδο χρησιμοποιούνταν κυρίως οι ρυθμοί του Πύργου, του Αγίου Ονουφρίου και της Λεβήνας - Kεντρική ιδέα της μινωικής θρησκείας αποτελούσε η λατρεία της θεάς της γονιμότητας, ενώ η γυναίκα διαδραμάτιζε σπουδαίο ρόλο στις υποκείμενες αρχές της κοινοτικής ζωής - γεγονός που επιβεβαιώνεται από την αφθονία γυναικείων ειδωλίων και απεικονίσεων (π.χ. Θεά της Μύρτου) 
 • - Reside in many new places throughout the island - Society has been structured in independent communities based on equality - but there have also been some individual or group differences in living standards - Production based on agriculture and livestock - Development of trade (for export, import and exchange of various products) - Creation of local traditions in arts, such as stone-making and metalworking, while new rhythms developed in pottery - as these were distinguished by the surviving thin vessels. Specifically, during that period, the rhythms of Pyrgos, Agios Onoufrios and Levine had been used -Central idea of Minoan religion was the worship of the goddess of fertility, while women had a major role in the underlying principles of community life - as this confirmed by the abundance of feminine figurines and depictions (e.g. the Goddess of Myrto)  
 • Κρήτη  
 • http://www.ime.gr/chronos/02/crete/gr/index.html  
 • http://www.cretanthematicpark.com/gr/minoan-civilization.aspx
 • http://www.cretanthematicpark.com/gr/minoan-civilization.aspx