Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/pm-III

 • Πρωτομινωική Περίοδος ΙΙΙ 
 • Early Minoan Period III 
 • 2300 - 2000 π.Χ. 
 • ΠΜ III 
 • Πρωτομινωική Περίοδος ΙΙΙ 
 • Τέλη Πρωτομινωικής Περιόδου 
 • Τέλος Πρωτομινωικής Περιόδου 
 • ΠΜ ΙΙΙ 
 • EM III 
 • Η τελευταία από τις τρεις συνολικά υποπεριόδους στις οποίες και διακρίνεται η Πρωτομιινωική περίοδος.  
 • The last of the three total subperiods in which the Early Minoan period is distinguished.  
 • - Ραγδαία εξέλιξη όλων των τομέων και των πτυχών της Μινωικής Κρήτης (π.χ. οικονομία, πολιτική οργάνωση, κ.λπ.) - Ανάπτυξη των τεχνών. Στη κεραμική διαμορφώθηκαν νέοι ρυθμοί : ο λευκός (προέκταση του ρυθμού της Βασιλικής), ο πρώιμος πολύχρωμος (προ-καμαραϊκός) και ο τραχωτός. Βελτιώθηκαν επιπλέον οι τεχνικές επεξεργασίας των μετάλλων, με σημαντικότερες εκείνες της χρυσοχοΐας (χύτευση, κοκκίδωση και συρματοκολλητική) και επινοήθηκαν νέα σχήματα. Ακμή παρουσίασε και η σφραγιδογλυφία, ενώ κατά τα τέλη της περιόδου εμφανίστηκαν και τα πρώτα δείγματα της τέχνης της φαγεντιανής - Σταθερή πρόοδος του μινωικού πολιτισμού σε δύναμη διεθνούς ακτινοβολίας: εμπορικά κέντρα, οδικές αρτηρίες για την επικοινωνία των κρητικών πόλεων μεταξύ τους, επιτυχημένη εκμετάλλευση πρώτων υλών, η Κνωσός και η Φαιστός ανέλαβαν μεγάλο μέρος της συμβολικής σημασίας και τελετουργικής λειτουργίας των κοσμολογικών κέντρων, εντατικότερες και αποδοτικότερες συναλλαγές και επαφές με άλλες περιοχές (π.χ. Κύπρος, Αίγυπτος, Μέση Ανατολή), κ.λπ.  
 • - Evolution of all sectors and aspects of Minoan Crete (e.g. economy, political organization, etc.) - Development of arts. New rhythms were formed in pottery: the white (which is extension of the Vassiliki style), the early multicolored (pre-maharic) and the ribbed one. Metal processing techniques have also been improved, with gold mining techniques (casting, granulation and wire mesh) being more important, and new shapes have been devised. Furthermore seals were developed, while at the end of the period the first samples of the faience art appeared - Constant progress of the Minoan civilization and its conversion into an international force: shopping centers, highways for the communication between Cretan cities, successful exploitation of raw materials, Knossos and Phaistos taken on much of the symbolic meaning and ceremonial function of cosmological centers, efficient transactions and contacts with other regions (eg Cyprus, Egypt, Middle East), etc. 
 • Κρήτη  
 • http://www.ime.gr/chronos/02/crete/gr/index.html  
 • http://www.cretanthematicpark.com/gr/minoan-civilization.aspx