Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/pk-i

 • 3300 - 2900 π.Χ. 
 • ΠΚ I 
 • Πρωτοκυκλαδική Περίοδος Ι 
 • Αρχές Πρωτοκυκλαδικής Περιόδου 
 • Αρχή Πρωτοκυκλαδικής Περοόδου 
 • Αρχαιότερη Πρωτοκυκλαδική Περίοδος 
 • ΠΚ Ι 
 • EC I 
 • Η πρώτη από τις τρεις συνολικά υποπεριόδους στις οποίες και διακρίνεται η Πρωτοκυκλαδική περίοδος.  
 • The first one of the three total subperiods in which the Early Cycladic period is distinguished. 
 • - Δημιουργία οικισμών (οχυρωμένων ή όχι) που διέπονται από μια πολιτική-διοικητική αρχή - Ιεράρχιση και διαβάθμιση των κοινωνικών υποκειμένων/ κοινωνική διαστρωμάτωση (που επιβεβαιώνεται από την ποιότητα των κτερισμάτων στους πρωτοκυκλαδικούς τάφους) - Ενδοαιγαιακός χαρακτήρας του εμπορίου - Εκμετάλλευση των κυκλαδικών μεταλλορυχίων - Στην ταφική αρχιτεκτονική συναντώνται και χρησιμοποιούνται νεκροταφεία με μικρούς κιβωτιόσχημους και θαλαμοειδείς τάφους, οργανωμένους σε συστάδες που δέχονται ενταφιασμούς διαφορετικών οικογενειών - Ποιοτική και τυπολογική ανάπτυξη της εργαλειοτεχνίας - Εντατική ενασχόληση με την κεραμική (χειροποίητες φιάλες, κυλινδρικές πυξίδες με πώμα, κρατηρίσκοι (καντήλες) και αμφορίσκοι κ.ά.), την ειδωλοπλαστική (μαρμάρινα, κυρίως γυναικεία, ειδώλια), την μεταλλοτεχνία (μετάλλινα τεχνουργήματα από άργυρο, χαλκό, χρυσό και μόλυβδο), την λιθοτεχνία (χρηστικά αγγεία από μάρμαρο ή άλλα πιο μαλακά πετρώματα) και την ξυλουργική (που εξυπηρετεί την αρχιτεκτονική, την επιπλοποιία και τη ναυπηγική) 
 • - Establishment of settlements (with or without fortifications) governed by a political-administrative authority - Social stratification (which is confirmed by the quality of funeral gifts in the early Cycladic tombs) - Intra-Aegean character of trade - Exploitation of Cycladic metallurgy - In the burial architecture cemeteries with small cist graves and chamber tombs in clusters for the inhumation of different families were used - Qualitative and typological development of tool making - Intensive engagement with ceramics (handmade bottles, cylindrical compasses with lid, canisters and amphoras, etc.), figurine production (marble figurines mainly feminine), metalworking (metal objects from silverware, copper, gold and lead), stone carving (vessels made from marble or other softer rocks), carpentry (which is serving architecture, furnishings and shipbuilding)  
 • Νησιά του Αιγαίου 
 • Κυκλάδες 
 • http://www.ime.gr/chronos/02/islands/gr/habitation/eb/index.html