Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/mk-i-II

 • Μεσοκυκλαδική Περίοδος Ι-II 
 • Middle Cycladic Period I-II 
 • 1900 - 1700 π.Χ 
 • Πρώιμη Μεσοκυκλαδική Περίοδος 
 • MK I-II 
 • Μεσοκυκλαδική Περίοδος Ι-II 
 • Αρχή Μεσοκυκλαδικής Περιόδου 
 • Αρχές Μεσοκυκλαδικής Περιόδου 
 • Αρχαιότερη Μεσοκυκλαδική Περίοδος 
 • ΜΚ Ι-ΙΙ 
 • MC I-II 
 • Η πρώτη και δεύτερη από τις τρεις συνολικά υποπεριόδους στις οποίες και διακρίνεται η Μεσοκυκλαδική περίοδος.  
 • The first and the second of the three total subperiods in which the Middle Cycladic Period is distinguished.  
 • - Ανάπτυξη μεγάλων, πυκνοδομημένων και οχυρωμένων πόλεων. Σε αυτές στεγάζονταν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού κάθε νησιού για λόγους ασφαλείας - Διαμόρφωση μιας νέας κοινωνικής και οικονομικής δύναμης, εκείνης των ναυτικών, οι οποίοι και συμμετείχαν στο διαμετακομιστικό εμπόριο αρχικά με τους μινωίτες και έπειτα με τους μυκηναίους εμπόρους - Ανομοιόμορφη κατανομή του πλούτου και κατ' επέκταση επικράτηση κοινωνικής πολυμορφίας στα πρωτοαστικά κέντρα της περιόδου - Σημείωση ιδιαίτερης χρωματικής και θεματικής εξέλιξης στην ζωγραφική (απόδοση ζωικού και φυτικού κόσμου) καθώς και προόδου στην κεραμική τέχνη - Στα ταφικά έθιμα συμπεριλαμβάνονταν: η χρήση οργανωμένων νεκροταφείων απλών ή κτιστών κιβωτιόσχημων καθώς και θαλαμοειδών τάφων, η διεξαγωγή πιθοταφών και η προσφορά ταφικών δώρων (κτερισμάτων), ενώ την λατρευτική παράδοση σηματοδότησε η παύση της παραγωγής ειδωλίων και η ίδρυση του πρωιμότερου ιερού του προϊστορικού Αιγαίου στην Αγία Ειρήνη της Κέας 
 • - Large, densely built and fortified towns, in which the most inhabitants of the island are sheltered for greater security, are developed in the Cyclades - A new social-economic power is formed, the seamen, which take action in the transit trade initially with the Minoans and later with the Mycenaean merchants - Unequal distribution of wealth and by extension social multiformity characterizes the early urban centres of this period - Particular evolution in painting (performance of animal and plant world) as well as progress in pottery art - Burial customs (use of organized cemeteries, burials in simple or cist graves, chamber tombs and pithoi, grave-goods in memory of the deceased) and cult tradition (cessation of figurine production, establisment of the earliest sanctuary of the prehistoric Aegean in Agia Irini on Keos)  
 • Νησιά του Αιγαίου 
 • Κυκλάδες 
 • http://www.ime.gr/chronos/02/islands/gr/index.html