Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ME-III

 • Μεσοελλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
 • Middle Helladic Period III 
 • 1700 - 1550 π.Χ. 
 • Ύστερη Μινυακή 
 • ME III 
 • Τέλη Μεσοελλαδικής Περιόδου 
 • Τέλος Μεσοελλαδικής Περιόδου 
 • Ύστερη Μεσοελλαδική Περίοδος 
 • Ύστερη ΜΕ 
 • ΜΕ Ύστερη 
 • Ύστεροι Μεσοελλαδικοί Χρόνοι 
 • ΜΕ ΙΙΙ 
 • MH III 
 • Η τελευταία από τις τρεις συνολικά υποπεριόδους στις οποίες και διακρίνεται η Μεσοελλαδική περίοδος. 
 • The last one of the three total subperiods in which the Middle Helladic Period period is distinguished. 
 • - Εγκατάλειψη πολλών οικισμών και ίδρυση άνωθεν των καταλοίπων τους ταφικών συμπλεγμάτων, γνωστών ως νεκροπόλεις - Αιφνίδια οικονομική ανάπτυξη: πλούσια καλλιτεχνική παραγωγή και εξέλιξη των τεχνών (π.χ. κεραμική, μεταλλοτεχνία, κ.λπ.), προηγμένη τεχνολογία, εντατικοποίηση των εμπορικών δραστηριοτήτων και στενότερες επαφές μεταξύ της Ηπειρωτικής Ελλάδας και του Μινωικού και Κυκλαδικού πολιτισμού - Στροφή από την κοινωνική ισοτιμία στην ιεράρχιση των κατοίκων και την διαβάθμιση της πολυτέλειας/Έντονη κοινωνική διαστρωμάτωση που αποφαινόταν μέσα από την ποιότητα και τον αριθμό των ταφικών κτερισμάτων - στα οποία και περιλαμβάνονταν πλέον κεραμικά αγγεία, χάλκινα εργαλεία, όπλα και ένα πλήθος κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα και άλλες σπάνιες ύλες - Στα ταφικά έθιμα ξεπρόβαλλαν εκ νέου η χρήση των θολωτών τάφων (έθιμο που εισήχθη από την Κρήτη) αλλά και των λακκοειδών αντίστοιχα και η ταφή των πολεμιστών με ολόκληρο τον οπλισμό τους 
 • - Many settlements were abandoned and cemeteries known as necropoleis were founded in their place - Sudden economic growth: great artistic production and evolution of arts (e.g. pottery, metalworking, etc.), advanced technology, intensification of commercial activities and closer contacts between Mainland Greece and Minoan and Cycladic culture - Shift from social equity to the hierarchical relationship between residents and the gradation of luxury/Intense social stratification which was being clear through the quality and number of the gifts and offerings to the dead, among which were included: ceramic vessels, bronze tools, weapons and jewelry from precious metals and other rare materials - New burial customs: use of tholos tombs (custom imported from Crete) and shaft graves and placement of the entire armor into warrior's grave 
 • Ηπειρωτική Ελλάδα 
 • http://www.ime.gr/chronos/02/mainland/gr/mh/index.html