Καθαρισμός   Αναζήτηση και σε εξωτερικά λεξιλόγια

Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Σημασιολογική κλάση
edm:Timespan
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

RDF

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/Aceramic-Period

 • Προκεραμική Περίοδος 
 • Aceramic Period 
 • 7000-6000 π.Χ. 
 • Ακεραμική Νεολιθική περίοδος 
 • 7000-6000 B.C. 
 • Η πρώτη από τις τέσσερις συνολικά υποπεριόδους στις οποίες διακρίνεται η Νεολιθική εποχή. Αυτή λαμβάνει την ονομασία Προκεραμεική ή Ακεραμεική - όρου που οφειλέται στην έλλειψη ψημένων κεραμικών από τις λιγοστές στον ελλαδικό χώρο γνωστές θέσεις της περιόδου.  
 • The first one of the four in total subperiods οf the Neolithic age. It is called Pre-ceramic or Aceramic period - a term which is due to the lack of baked ceramics from the few known places in the Hellenic period of the time.  
 • - Οργάνωση κοινοτήτων (ο αριθμός κατοίκων των οποίων κυμαινόταν από 50 έως 100 άτομα) - Στροφή από το στάδιο του κυνηγιού, της τροφοσυλλογής και της αλιείας στο στάδιο παραγωγής της τροφής - Συστηματική άσκηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας - Κατασκευή αιχμηρών εργαλείων από οστά ζώων και άλλων αντικειμένων (π.χ. οι (μικρο)λεπίδες από πυριτόλιθο και οψιανό) - Δείγματα καλλιτεχνικής δημιουργίας (π.χ. πήλινα ειδώλια και κοσμήματα)  
 • - Formation of communities (50 to 100 inhabitants in each one of them) - Turning from hunting, food gathering, and fishing to food production - Systemic exercise of agriculture and livestock breeding - Sharp tools made of animal bones and other objects (e.g. blades made of flint and obsidian) - Samples of artistic creations (e.g. clay figurines and jewelry)  
 • Θεσσαλία 
 • Σέσκλο 
 • Άργισσα 
 • Σουφλί 
 • Γεντίκι 
 • Αχίλλειο 
 • Πελοπόννησος 
 • Δενδρά Αργολίδας 
 • Νεμέα 
 • σπήλαιο Φράγχθι 
 • Κρήτη 
 • Κνωσός 
 • http://www.ime.gr/chronos/01/gr/nl/pkn/index.html